יום מסלול פתוח - מכוניות & קארטינג                                  Cars & Karts Track Day

יום מסלול פתוח  - מכוניות & קארטינג

Open track day - car & karts

פעילות -  על פי קטגוריות ואיפיון כלי  הרכב          

Activity -  according to categories and characterization of the vehicles

קטגוריות: חובבים, פעילים, מתחרים\מקצועיים

Categories: Hobby,Active,Competitors/Pro

היום יחולק למקצים The day will be divided to sections
משך כל מקצה - 20 דקות

Duration of each section - 20 minutes

כל משתתף מחוייב לקחת חלק בתדריך לפני עליה על המסלולEach participant is required to take part in the briefing before getting on the track
מחיר -  - Price 
התחלת פעילות - 8:30  סיום פעילות - 18:00 (פתיחת שערים 8:00)          

Start of Activity - 8:30 End  - 18:00

הנחיות נוספות - במסמך הנחיות ומידע המצורף Additional guidelines - In the document guidelines attached


להרשמה ותשלום